Pakiet Senior I

139 zł/mies.

Podstawowe konsultacje specjalistów

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.
Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

 • interny
 • Lekarza medycyny rodzinnej

Uwaga:
Usługa Konsultacje specjalistów wariant podstawowy nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Konsultacje specjalistów

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp bez skierowania do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego.

Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.

W przypadku:
Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

 • ortopedii
 • ginekologii
 • neurologii
 • kardiologii
 • okulistyki
 • urologii
 • diabetolog
 • onkolog

Uwaga:
Usługa Konsultacje specjalistów wariant I nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne.

Zabiegi pielęgniarskie

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

Zabiegi pielęgniarskie obejmują:
Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

 • Iniekcja dożylna
 • Iniekcja podskórna / domięśniowa
 • Kroplówka w sytuacji doraźnej
 • Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)
 • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
 • Pobranie krwi
 • Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania Lekarza)
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania Lekarza)
 • Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

Uwaga:
Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana jest opłata.

Konsultacje lekarzy dyżurnych

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

 • interny
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Zabiegi ambulatoryjne

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie
z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

Zabiegi ambulatoryjne obejmują:
Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • Mierzenie RR / ciśnienia
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała
 • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • Szycie rany do 1,5 cm
 • Usunięcie kleszcza – chirurgiczne
 • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
 • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)
 • Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
 • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym, po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED
 • Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • Standardowe* badanie dna oka
 • Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)
 • Usunięcie ciała obcego z oka
 • Badanie ostrości widzenia
 • Standardowe* badanie autorefraktometrem
 • Podanie leku do worka spojówkowego
 • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
 • Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

Znieczulenia:

 • Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne

Uwaga:
Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do
ww. zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata.

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Usługa obejmuje w ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko tężcowi (anatoksyna przeciw tężcową).

Usługa składa się z:

 • konsultacji lekarskiej przed szczepieniem
 • szczepionki (preparat)
 • wykonania usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji

Szczepienia przeciwko grypie realizowane są w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. LUX MED może zorganizować również wyjazdowe szczepienia p / grypie sezonowej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę – dla grup powyżej 30 osób.

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa

Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana.
Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez Lekarzy Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach.

Diagnostyka laboratoryjna:
Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 • OB / ESR
 • INR / Czas protrombinowy
 • APTT

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

 • Transaminaza GPT / ALT
 • Transaminaza GOT / AST
 • Bilirubina całkowita
 • Chlorki / Cl
 • Cholesterol całkowity
 • Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3 h)
 • Glukoza na czczo
 • Glukoza 120′ po jedzeniu
 • Glukoza 60′ po jedzeniu
 • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach
 • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
 • Kreatynina
 • Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN
 • Potas / K
 • Sód / Na
 • Żelazo / Fe
 • Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
 • Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
 • Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
 • Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
 • Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
 • TSH / hTSH
 • PSA całkowite

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

 • Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR
 • HBs Ag / antygen

Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:

 • Mocz – badanie ogólne

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

 • Posiew moczu
 • Kał posiew ogólny
 • Antybiogram do posiewu (mocz, kał)

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

 • Kał badanie ogólne

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

 • Standardowa* cytologia szyjki macicy

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

 • Cholesterol badanie paskowe
 • Glukoza badanie glukometrem
 • Troponina – badanie paskowe

Diagnostyka obrazowa:
Badania elektrokardiograficzne:

 • Badanie EKG – spoczynkowe
 • Próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze
 • Założenie standardowego* Holtera EKG w gabinecie
 • Założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami
 • Założenie Holtera EVENT
 • Założenie Holtera RR w gabinecie

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):

 • RTG czaszki oczodoły
 • RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)
 • RTG czaszki PA + bok
 • RTG jamy brzusznej na stojąco
 • RTG klatki piersiowej
 • RTG klatki piersiowej + bok
 • RTG klatki piersiowej bok z barytem
 • RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
 • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
 • RTG mostka AP
 • RTG mostka / boczne klatki piersiowej

Badania ultrasonograficzne:

 • USG jamy brzusznej
 • USG prostaty przez powłoki brzuszne
 • USG ginekologiczne transwaginalne
 • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
 • USG układu moczowego
 • USG piersi
 • USG tarczycy
 • USG narządów moszny (jąder)
 • USG ślinianek
 • USG transrektalne prostaty
 • USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych
 • USG / doppler tętnic kończyn dolnych
 • USG / doppler tętnic kończyn górnych
 • USG / doppler żył kończyn dolnych
 • USG / doppler żył kończyn górnych

Rezonans magnetyczny bez środków kontrastowych:

 • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
 • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy

Tomografia komputerowa bez środków kontrastowych:

 • TK – Tomografia komputerowa głowy

Inne badania diagnostyczne:

 • Spirometria bez leku
 • Audiometr standardowy*
 • Badanie OCT – dwoje oczu
 • Badanie OCT – jedno oko
 • Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening
 • Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening
 • Mammografia
 • Mammografia – zdjęcie celowane
 • Komputerowe pole widzenia
 • Badanie adaptacji do ciemności
 • EEG standardowe* w czuwaniu

Uwaga:
W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym
z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej. O ile nie zaznaczono inaczej usługa: nie obejmuje testów paskowych a diagnostyka obrazowa w zakresie USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji.

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED i Medycynę Rodzinną

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, oferowane w Placówkach własnych LUX MED – dotyczy placówek sieci LUX MED i Medycyny Rodzinnej wymienionych na stronie www.luxmed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne świadczone w placówkach PROFEMED. Informacje o świadczonych usługach dostępne są na stronie www.profemed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się.