Regulamin zakupu pakietów medycznych Lux Med

dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem https://pakietymedyczne.pl
przez SOLT ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6H
KRS 0000612442, NIP: 5242799937, REGON: 364218903.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:

2. SOLT ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu, przez osoby korzystające z Usług świadczonych w Serwisie.

3. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym przeglądania dostępnych Usług, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, a także składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.

4. Rozliczenia transakcji nabycia Usług przeprowadzane są za pośrednictwem PayU Spółkę Akcyjną przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Serwisie Internetowym.

§ 2. Słownik pojęć

1. uiszczania opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie https://pakietymedyczne.pl, oraz

2. świadczenie zdrowotne nabywane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu;

§ 3. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Serwis należy wejść na stronę internetową www.pakietymedyczne.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 4. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała Zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej oraz złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia oraz zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia przez Usługodawcę Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  • podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przy składaniu Zamówienia,
  • braku kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
  • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem serwisu PayU.
 10. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 11. SOLT ZDROWIE. nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji za pośrednictwem Serwisu oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
 12. W celu złożenia Zamówienia należy:

§ 5. Umowa i płatności

 1. Umowa jest zawierana na okres 12 (dwunastu), lub ilości miesięcy opisanych w ofertach promocyjnych od Daty uzyskania uprawnień do korzystania z Usług. Wcześniejsze wypowiedzenie Umowy wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Klienta opłat miesięcznych przewidzianych w Umowie a pozostałych do upływu okresu, na który Umowa została zawarta.
 2. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca po dokonaniu pierwszej opłaty miesięcznej za Usługę, pod warunkiem, że płatność zostanie zaksięgowana do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
 3. Kwota należna za wybrany Pakiet medyczny widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Płatności za kolejne okresy miesięczne będą naliczane z góry i powinny być uiszczane przez Klienta do 20 dnia każdego kolejnego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia Usługi.
 5. Klient nie może dokonać przelewu swoich praw wynikających z Umowy na osobę trzecią.

§ 6. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy: Przędzalniana 6h, 15-688 Białystok, lub adres poczty elektronicznej: biuro@pakietymedyczne.pl . Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. SOLT ZDROWIE gwarantuje w ciągu 14 dni od dnia skutecznego otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty w pełnej wysokości przelewem bankowym na konto, z którego dokonana została płatność lub wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku jednak, gdy na wyraźne żądanie Klienta świadczenie Usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klientowi zostanie zwrócona kwota obliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez SOLT ZDROWIE świadczenia.

§ 7. Reklamacje

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Serwisu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@pakietymedyczne.pl,
  • telefonicznie, pod numerem: 85 85 00 138 dostępnym w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00.
 2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres Usługodawcy: ul. Przędzalniana 6h 15-688.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SOLT ZDROWIE w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Opłata za połączenia telefoniczne jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.pakietymedyczne.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu SOLT ZDROWIE informuje poprzez komunikat zamieszczony w Serwisie oraz poprzez przesłanie Klientom, którzy związani są Umową na adres e-mail informacji o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF).
 2. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2021r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Zakupu
Pakietów Medycznych LUX MED
dostępnych w serwisie internetowym
prowadzonym pod adresem www.pakietymedyczne.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOLT ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w  Białymstoku przy ul. Przędzalnianej 6H, 15-688 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612442, NIP: 5242799937, REGON: 364218903, tel. 85 85 00 138,
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie przetwarzania danych, prosimy o przesłanie informacji na adres email: biuro@pakietymedyczne.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  ○    zawarcia oraz wykonania zawartej z SOLT ZDROWIE. umowy sprzedaży – przystąpienia do usługi opieki medycznej LUX MED., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  ○    marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  ○    dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z umową,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych  Osobowych,
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy, a co za tym idzie uzyskania świadczeń zdrowotnych.
 9. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.