Koronawirus - pytania i odpowiedzi

Nowy model opieki

Co robić gdy Pacjent ma podejrzenie choroby?

Jeśli Pacjent znajduje się w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i obserwuje u siebie
objawy, takie jak gorączka, kaszel lub duszność to bezzwłocznie, należy telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną oraz, unikając transportu publicznego i skupisk ludzi, zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie
dalszy tryb postępowania medycznego. Ze względów epidemiologicznych prosimy o nie zgłaszanie się
do Przychodni. W razie wątpliwości należy umówić się na poradę z lekarzem zespołu telemedycznego
Grupy LUX MED (poprzez platformę teleinformatyczną dostępną po zalogowaniu się na Portal
Pacjenta) lub telefonicznie.

Jakie choroby współistniejące zwiększają ryzyko powikłań?

Na podstawie obserwacji poczynionych w trakcie przebiegu epidemii w Chinach, najczęstsze choroby
przewlekłe, występujące u hospitalizowanych pacjentów z chorobą COVID-19, to nadciśnienie,
cukrzyca, choroba wieńcowa, choroba naczyń mózgowych (różne procenty w poszczególnych
doniesieniach), ryzyko było większe u osób starszych.

Czy po zakończeniu kwarantanny mogę udać się do pracy/ czy powinnam być zbadana, jak zaleca pracodawca?

Izolacji poddawane są osobą zakażonym wirusem. Kwarantanna zalecana jest osobom podejrzanym o
zakażenie. Jeżeli kwarantanna została zakończona, nie ma przeciwwskazań co do udania się do pracy,
natomiast rekomenduje się pracę zdalną w miarę istnienia takich możliwości. Pracodawca nie może
narzucać pracownikowi postepowania medycznego, w tym badania w kierunku zakażenia
koronawirusem; aktualnie o konieczności takiego badania decydują wyłącznie lekarze w szpitalach
zakaźnych.

Dlaczego nie można się umówić na wizytę? Nie wywiązujecie się z umowy?

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w oparciu o zalecenie GIS, LUX MED dokonał
reorganizacji zasad przyjęć, tak by z jednej strony maksymalnie zminimalizować ryzyko powstawania
nowych ognisk zakażeń i z drugiej zapewnić Pacjentom pomoc medyczną w formule, która w tym
wymagającym okresie zapewni ciągłość opieki i bezpieczeństwo. Tam, gdzie było to możliwe
zorganizowaliśmy poradnie telemedyczne, by właściwie zaopatrzyć wszystkie przypadki, które nie
wymagają wizyty w trybie stacjonarnym. Pozostałych Pacjentów zapraszamy do specjalnie
przygotowanych klinik, które zapewnią w nadchodzącym okresie niezbędną pomoc i wsparcie
medyczne.

Czym jest porada telemedyczna?

Telemedycyna obejmuje konsultacje z lekarzami i specjalistami medycznymi przez czat, wideo lub
telefon. Pacjent może tą drogą uzyskać zalecenia co do dalszego postępowania. np. wskazanie do
wizyty na oddziale zakaźnym, skierowanie na badania a także eReceptę na potrzebne leki, czy
eZwolnienie. W przypadku czatów kontakt z lekarzem następuje poprzez Portal Pacjenta. Pacjent ma
dostęp Online do swojego konta, a w nim do dokumentacji medycznej i zaleceń po odbytej ekonsultacji.

Dlaczego nie mogę zaszczepić dziecka czy wykonać okresowego bilansu zdrowia dziecka?

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego staramy się ograniczać ryzyka zakażeń
dzieci oraz ich opiekunów przez odłożenie wizyt o charakterze profilaktycznym, w tym bilansu zdrowia
dziecka, szczepień ochronnych, wizyt specjalistycznych, które bez uszczerbku dla zdrowia Pacjenta
mogą być odłożone na późniejszy termin.

Skoro nie świadczycie usług czy zostaną obniżone składki?

W obecnej sytuacji związanej z epidemią jako operator medyczny podjęliśmy decyzję o udostępnieniu
dodatkowych usług dla naszych Pacjentów abonamentowych w postaci Porad Telemedycznych w
kilkunastu specjalizacjach. Chcemy aby Pacjent mógł podjąć bezpieczną decyzję , czy chce skorzystać z
wizyty stacjonarnej czy skorzystać z Porad Telemedycznych lub chatów podczas, których lekarz może:
✓ wystawić receptę
✓ wystawić skierowanie na badanie
✓ wystawić zwolnienie lekarskie
Przedłużamy też ważność skierowań do 6 m-cy. Są to dodatkowe wyzwania dla naszego personelu
medycznego, który jest w stanie ciągłej gotowości. Oczywiście realizacja badań CITO oraz dotyczących
kobiet w ciąży jest wykonywana w trybie zalecanym przez nasz Pion Medyczny z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności. Przekierowaliśmy dodatkowe środki finansowe na poszerzony zakres
działań w obszarze opieki medycznej. Wdrożony został dodatkowy tryb zdalny, angażujący nasz cały
personel we wsparcie.

Jakie usługi zostały czasowo zawieszone w związku z epidemią?

✓ Endoskopia
✓ Szczepienia
✓ Audiometria
✓ Rehabilitacja
✓ Testy skórne/kontaktowe
✓ Tympanometria
✓ Wymazy i cytologie
✓ Densytometria
✓ EEG/EMG
✓ Program profilaktyczny
✓ Holtery
✓ Badania okulistyczne
✓ Bilans u dzieci
✓ RTG stomatologiczne
✓ Usługi kosmetyczne
✓ Inhalacje
✓ Próba wysiłkowa
✓ Zabiegi estetyczne
✓ Edukacja przedporodowa

Jednocześnie część usług świadczymy jako CITO lub po decyzji Lekarza o konieczności wykonania usług
(skierowanie CITO w systemie lub Pacjent skierowany przez Telemedycynę):
✓ USG
✓ Zabiegi planowe
✓ RTG
✓ Biopsja
✓ Odczulanie

Czy muszę iść do przychodni by odebrać wyniki (poufne, dostępne tylko papierowo),
gdzie mam odebrać wyniki?

Została przygotowana tymczasowa ścieżkę postępowania. Prosimy Pacjenta o kontakt telefoniczny lub
mailowy. Podanie adresu mailowego, na jaki ew. moglibyśmy wysłać elektroniczną wersję wyników.
Na tej podstawie dokonana zostanie weryfikacja czy w tym przypadku wysyłka jest możliwa. Jeśli tak,
stosując zabezpieczenia chroniące zawartość wynik badania zostanie udostępniony droga
elektroniczną.

W jaki sposób epidemia wpływa na realizację badań Medycyny Pracy?

W sposób ciągły realizujemy badania dla Pracowników, którzy posiadają termin ważności orzeczenia
kończący się przed 30 marca 2020 r. oraz dla osób skierowanych na badanie wstępne i kontrolne.

W jaki sposób mogę kontynuować leczenie stomatologiczne?

Wizyty związane z leczeniem stomatologicznym są odwoływane, zawieszamy okresowo świadczenie
usług o charakterze profilaktycznym. Wyjątek stanowić będą wizyty tych Pacjentów, u których
wykonanie usługi jest konieczne ze względów medycznych. Usługi niezbędne świadczone są w
określonych lokalizacjach, które świadczą także w trybie dyżurowym doraźną pomoc stomatologiczną.

Jak Pacjent może dokończyć leczenie kanałowe zęba rozpoczęte przed ogłoszeniem
epidemii?

Prosimy Pacjenta o kontakt z Call Center Stomatologicznym, gdzie zostanie zapisany na grafik w celu
przeprowadzenia triage stomatologicznego. Lekarz wykonujący kontaktuje się ze wszystkimi
Pacjentami z dnia bieżącego, prowadzi dokumentację, po zakwalifikowaniu Pacjenta na wizytę zapisuje
go na dyżur do Placówki Dyżurnej.

Czy mogę przyjechać z dzieckiem na wizytę?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych małych podopiecznych zachęcamy rodziców do
skorzystania z porady telemedycznej. Dodatkowo, do dyspozycji rodziców i opiekunów Dzieci
oddajemy dedykowany adres e-mail: pediatra@luxmed.pl, pod którym można otrzymać wszystkie
niezbędne informacje dotyczące badań, szczepień i zdrowia dziecka. Nasi pediatrzy będą odpowiadać
na pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Czy kobiety w ciąży mogą kontynuować opiekę w LUX MED?

Dla bezpieczeństwa przyszłych mam i ich pociech uruchomiliśmy sieć placówek dedykowanych
kobietom w ciąży oraz wprowadziliśmy wiele ułatwień gwarantujących pewną i wygodną opiekę w
trakcie ciąży. Jeśli w danym mieście nie ma takiej placówki lub nie można umówić wizyty należy
skontaktować się z dedykowaną infolinią: 22 338 16 14 lub napisz na: opiekawciazy@luxmed.pl